...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2557 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและกรมโบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน และหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการและเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมปี 2557

(จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง)